Entrena't

Entrena't es el nou espai a dins de Recupera't on podreu trobar diferents serveis i modalitats per mantenir i assolir un bon estat físic i de salut.

Recuperat Medicina Esportiva FISIOTERÀPIA Barcelona OSTEOPATIA  Barcelona PROVES D'ESFORÇ